Cele i zadania

Print Friendly, PDF & Email

Państwowa Instytucja Ochrony Przyrody „Republikański Rezerwat „Przybużskie Polesie” została utworzona w celu zarządzania kompleksem przyrodniczym znajdującym się na terenie rezerwatu i rezerwatu biosfery. Celem tej instytucji jest wszechstronne zaspokajanie potrzeb obywateli, społeczeństwa, państwa w zakresie ochrony kompleksów natury i obiektów na obszarach ochrony przyrody.

Główne zadania to:

  • zapewnianie warunków do zachowania w stanie naturalnym kompleksów przyrody i obiektów znajdujących się na jego terytorium;
  • organizacja wykonania działań w zakresie ochrony środowiska na obszarach chronionych i zapewnianie zgodności z ustalonym systemem jego ochrony i użytkowania;
  • organizowanie i prowadzenie obserwacji terenowych mających na celu badanie naturalnych kompleksów i obiektów, ocenę i prognozowanie stanu środowiska, rozwój naukowych podstaw ochrony przyrody, zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtwarzanie i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz udział w monitorowaniu środowiska;
  • zachowanie naturalnego kompleksu jako krajobrazu utworzonego historycznie i funduszu genetycznego flory i fauny;
  • organizacja i wdrażanie edukacji ekologicznej, wychowania świadomości społecznej;
  • zachowanie dziedzictwa kulturowego (przedmioty etnografii, archeologii, historii itp.);
  • organizowanie turystyki;
  • zintegrowane zarządzanie oparte na naukowych technologiach, tradycyjnych i zaawansowanych osiągnięciach w zakresie zarządzania środowiskiem;
  • realizacja działań gospodarczych i innych zgodnie z ustalonym systemem ochrony i użytkowania terytorium rezerwatu i rezerwatu biosfery.
  • Jezioro Białe