Ogólne wymogi bezpieczeństwa pożarowego w lesie

Print Friendly, PDF & Email

(wyciąg z przepisów bezpieczeństwa pożarowego Republiki Białoruś, PPB 2.38-2010)

W sezonie zagrożenia pożarowego (sezon zagrożenia pożarowego w lesie; sezon zagrożenia pożarowego – część roku kalendarzowego, w którym możliwe jest wystąpienie pożaru lasu, czyli okres od momentu topnienia pokrywy śnieżnej w lesie do początku stabilnej jesiennej pogody deszczowej lub powstania pokrywy śnieżnej) jest) zabronione:

  • Rozpalać ogień w drzewostanach z niezwartymi drzewami iglastymi i młodych przyrostach I klasy wiekowej, na terenach zniszczonych lasów (wiatrem i burzą), torfowiskach, w miejscach z wyschniętą trawą. Ogniska mogą być rozpalane (w tym poprzez stosowanie grilla, rożna, kotlarza, pieca gazowego itp.) na obszarach otoczonych pasami mineralizowanymi (oczyszczonymi z warstwy mineralnej gleby) o szerokości co najmniej 0,25 m, jak również na obszarach, które wykluczają uszkodzenie przez ogień koron, pni i korzeni rosnących drzew, z wyjątkiem obszarów zakazanych. W razie potrzeby ogień powinien być ugaszony do momentu, gdy przestanie się całkowicie tlić;

Uwaga – Drzewostany niezamknięte obejmują drzewa młode (lub naturalnie rosnące) o wysokości do 1 m; drzewa młodej klasy wiekowej obejmują plantacje od momentu zamknięcia drzewostanów do 20 lat włącznie (około 15 m wysokości).

  • Pozostawiać niezgaszone źródła spalania lub tlenia się (palące się zapałki, niedopałki papierosów itp.);
  • Podczas polowania używać łatwopalnych lub łatwotlących się kul z pakuł;
  • Pozostawiać materiały zaolejone lub impregnowane (papier, tkanina, ręcznik, wełna bawełniana itp.) HDL i GZH lub innymi substancjami palnymi;
  • tankować zbiorniki paliwa samochodów i mechanizmów w miejscach do tego niewyznaczonych, jak również przy pracujących silnikach; stosować maszyny z usterkami prowadzącymi do wycieku cieczy palnych i skondensowanych oraz palić lub używać otwartego ognia w pobliżu maszyn napełnionych cieczami palnymi;
  • Nielegalnie spalać suchą trawę na terenach leśnych;
  • magazynowanie zasobów leśnych (drewna i innych produktów leśnych) na przecinkach i barierach przeciwpożarowych, pasach zmineralizowanych itp.