Terminy zakazu połowów w Brzeskim regionie.

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z aktualną wersją przepisów dotyczących rybołówstwa:

Połowy wszystkich rodzajów rybna łowiskach regionuBrzeskiego są zabronione с od 20 marca do 18 maja, z wyjątkiem amatorskich połowów prowadzonych przez rybaka za pomocą jednej wędki z jednym haczykiem lub jednego spinningu wyposażonego w sztuczną przynętę, z jednym lub podwójnym lub potrójnym hakiem w okresie światła dziennego od brzegu (bez wchodzenia do wody) lub z lodu, z budowli sztucznych *, a także z połowów węgorza bez przestrzegania środków połowowych w miejscach i na warunkach ustalanych corocznie przez Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony środowiska.

Oprócz zakazu połowów w określonych powyżej okresach w łowiskach ustanowionozakazy na:

  • połowy szczupaków – od 1 marca do 15 kwietnia;
  • połowy sumów – od 19 maja do 20 czerwca, od 1 listopada do 31 marca;
  • komercyjne połowy wszystkich rodzajów ryb w dołach zimujących –od 1 października do 15 kwietnia.

Lista dołów zimujących z określeniem ich granic jest wskazana w uzasadnieniach biologicznych, ekonomicznych i (lub) rybno-biologicznych.

Korzystanie w tym czasie z jakiegokolwiek innego narzędzia połowowego lub narzędzia stanowi  naruszenie przepisów i jest kwalifikowane zgodnie z częścią 1 art. 15.35 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Republiki Białoruś, który nakłada na obywateli grzywnę w wysokości od 20 do 50 podstawowych jednostek.

W przypadku nielegalnych połowów w okresie wiosennego zakazu, wyrządzone szkody potroi się na podstawie stawek ustalonych dla każdego rodzaju ryb.

Na przykład dla jednego leszcza nielegalnie złowionego szkoda wyniesie 9 podstawowych jednostek, sum europejski – 12 podstawowych jednostek, lin – 18 podstawowych jednostek.

Jeżeli łączna suma szkody wynosi 100 lub więcej podstawowych jednostek, ustalona jest odpowiedzialność karna na podstawie art. 281 Kodeksu karnego Republiki Białoruś.

Zakaz korzystania z małych statków pływackich (łodzi, łodzi motorowych – kutrów, promów itp.):

Osobom i osobom prawnym zabronione jest wykorzystywanie małych statków na łowiskach podczas zakazu połowów. Gdy Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska zmienia warunki zakazu połowów, warunki zakazu używania małych statków przez osoby fizyczne i prawne na łowiskach odpowiednio się zmieniają.

To naruszenie jest zakwalifikowane na podstawie części 3 art. 15.35 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Republiki Białorusi i pociąga za sobą grzywnę w wysokości do 20 podstawowych jednostek.

Określone wymagania nie dotyczą organów kontroli rybołówstwa, systemów bezpieczeństwa Republiki Białoruś, bezpieczeństwa żeglugi, republikańskich jednolitych przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej, najemców (użytkowników) obszarów połowowych, jeżeli istnieją dokumenty potwierdzające legalność ich obecności na łowiskach w celu wypełnienia powierzonych im zadań i funkcji .

Jeżeli osoby fizyczne i prawne muszą korzystać z małych łodzi do przemieszczania się wokół akwenu w celach gospodarczych, transportowych i innych, a także w trakcie wykonywania czynności urzędowych, gospodarczych, naukowych i sportowych, okręgowe komitety wykonawcze w koordynacji z organami terytorialnymi Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ochrony środowiska ma prawo podejmować decyzje o zezwoleniu na wykorzystanie takich statków na łowiskach w czasie zakazu połowów. Powiatowe komitety wykonawcze powiadamiają Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska i Państwowy Inspektorat Ochrony Fauny i Flory przy Prezydencie Republiki Białoruś nie później niż pięć dni przed wejściem w życie tych decyzji.

Podczas zakazu używania przez obywateli małych statków na łowiskach w wiosennym sezonie łowieckim łowcy mogą używać małych statków bez silników do instalowania i (lub) usuwania wabików, profili, przynęt i podniesienia ptactwa ;

Podwodne polowanie jest zabronione dla wędkarzy, którzy nie mają dowodu podwodnego myśliwego i (lub) używają sprzętu do nurkowania i innych niezależnych urządzeń do oddychania, i (lub) używają pistoletów z włócznią i (lub) pistoletów strzelających harpunem z końcówką więcej niż o pięciu zębach, oraz łowienie z użyciem podwodnej broni i (lub) pistoletów lub innych narzędzi do łowienia z brzegu lub z małych łodzi.

* Z wyjątkiem kolei i innych mostów, zapór, śluz, pompowni i innych budowli hydraulicznych, które podlegają ograniczeniom i zakazom dotyczącym działalności gospodarczej i innej, w odległości mniejszej niż 50 m od każdej ze stron.

W przygotowaniu artykułu wykorzystano dane z http://gosinspekciya.gov.by/