Zasady zwiedzania terytorium rezerwatu i rezerwatu biosfery

Print Friendly, PDF & Email

Zwiedzanie terytorium rezerwatu i rezerwatu biosfery reguluje Ustawa Republiki Białoruś “O obszarach szczególnie chronionych”, Rozporządzenie w sprawie Republikańskiego Rezerwatu “Przybużskie Polesie” oraz Rozporządzenie w sprawie rezerwatu biosfery “Przybużskie Polesie”.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Rezerwatu Biosfery “Przybużskie Polesie”(№ 628 z dnia 09.12.2003 r.):

 • Działalność gospodarcza, badania naukowe i działalność edukacyjna w granicach strefy głównej są dozwolone na podstawie specjalnych zezwoleń administracji rezerwatu biosfery zgodnie z zatwierdzonym planem;
 • Działania na rzecz odbudowy ekosystemów i różnorodności przyrodniczej powinny być koordynowane z Ministerstwem Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Białoruś;
 • Działalność gospodarcza w granicach strefy przejściowej prowadzona jest w oparciu o zasadę priorytetowego, zgodnego ekologicznie wykorzystania przyrody i bezwarunkowego stosowania ustalonych ograniczeń.

System ustanowiony na terytorium rezerwatu biosfery jest obowiązkowy dla wszystkich osób prawnych i fizycznych. Osoby winne naruszenia reżimu ochrony i wykorzystania rezerwatu biosfery ponoszą odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białoruś.

Szkody wyrządzone rezerwatowi biosfery są rekompensowane winnymi osobami prawnymi i (lub) osobami fizycznymi w wysokości i w trybie ustalonym w ustawodawstwie Republiki Białoruś.
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Krajowego Rezerwatu Krajobrazowego “Przybużskie Polesie ” z dnia 30.05.2003 r. na terenie rezerwatu krajobrazowego “Przybużskie Polesie”zakazane jest:

 • Cięcie zupełne (zrąb) głównego użytku z wyjątkiem pasa mocującego na granicy państwowej Republiki Białorusi i plantacji drzew o miękkich liściach, gdzie inny zrąb jest niewykonalny;
 • Prowadzenie prac związanych ze zmianami w krajobrazie naturalnym i istniejącym reżimem hydrologicznym, z wyjątkiem prac związanych z odbudową i eksploatacją istniejących systemów i obiektów melioracyjnych;
 • Uszkodzenie i zniszczenie roślinności drzew i krzewów, naruszenie naturalnej pokrywy glebowej, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to związane z rolnictwem, leśnictwem i ochroną granicy państwowej Republiki Białoruś;
 • Magazynowanie odpadów produkcyjnych i konsumpcyjnych;
 • Spalanie suchej roślinności (wypalanie biomasy), oczyszczanie powierzchni zrębowej ogniem, wypas w lesie;
 • Odprowadzanie nieprzetworzonych ścieków, odpadów produkcyjnych i konsumpcyjnych do cieków wodnych i zbiorników wodnych;
 • Rozmieszczenie obozów turystycznych, ognisk, parkingów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu;
 • przemieszczanie zmechanizowanego transportu drogowego, z wyjątkiem pojazdów wykonujących prace rolnicze i leśne oraz transportu wojsk granicznych wykonujących zadania ochrony granicy państwowej Republiki Białoruś;
 • Rozpylanie w powietrzu toksycznych chemikalii na gruntach rolnych.

Umieszczanie, budowa i odbudowa obiektów działalności gospodarczej i innej, zagospodarowanie złóż kopalin pospolitych na terenie rezerwatu odbywa się zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białoruś.

Szkody wyrządzone Republikańskiemu Rezerwatowi Krajobrazowemu “Przybużskie Polesie” są rekompensowane winnymi osobami prawnym i (lub) osobami fizycznymi w wysokości i trybie ustalonym przez ustawodawstwo Republiki Białoruś.

Reżim ustanowiony na terytorium republikańskiego rezerwatu krajobrazowego ” Przybużskie Polesie ” jest obowiązkowy dla wszystkich osób prawnych i fizycznych. Osoby winne naruszenia reżimu ochrony i wykorzystania rezerwatu biosfery ponoszą odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białoruś.

Przepisy bezpieczeństwa pożarowego

 1. W okresie zagrożenia pożarowego, tj. od momentu topnienia pokrywy śnieżnej w lesie do początku stabilnej jesiennej pogody deszczowej lub tworzenia się pokrywy śnieżnej jest zabronione:
  • а) Rozpalać ogniska;
  • б) Wyrzucać w lesie palące się zapałki i niedopałki papierosów;
 2. Zabrania się palenia trawy na polanach leśnych, protalinach, łąkach i działkach bezpośrednio przylegających do lasów, a także na plantacjach leśnych o charakterze ochronnym i krajobrazowym;
 3. Zakazane jest zanieczyszczanie lasu odpadami domowymi i śmiećmi;
 4. W przypadku wykrycia pożaru w lesie konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań w celu jego ugaszenia i poinformowanie o nim pracowników ochrony lasu lub pracowników parku narodowego.

Odpowiedzialność:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają karze grzywny, jeżeli naruszenia te nie prowadzą do odpowiedzialności karnej, osoby winne za:

 • Naruszenie wymogów bezpieczeństwa pożarowego w lasach;
 • Zniszczenie lub uszkodzenie lasów w wyniku podpalenia lub niedbałego obchodzenia się z ogniem.