Skip to content Skip to footer

Warunki zakazu połowów w obwodzie brzeskim

Zgodnie z aktualną wersją Regulaminu prowadzenia rybołówstwa i rybołówstwa:

W okresie od 20 marca do 18 maja zabronione jest łowienie wszystkich gatunków ryb na łowiskach obwodu brzeskiego, z wyjątkiem wędkarstwa amatorskiego prowadzonego przez wędkarza jedną wędką z jednym haczykiem lub jedną wędką spinningową wyposażoną w sztuczną przynętę, z jeden, podwójny lub potrójny hak w ciągu dnia z brzegu (bez wchodzenia do wody) lub z lodu, ze sztucznych konstrukcji*, a także połów handlowy węgorza bez przestrzegania miary połowu w miejscach i na warunkach corocznie ustalanych przez Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska.

Oprócz zakazu połowu we wskazanych powyżej terminach, na łowiskach obowiązują zakazy:

  • wspólne łowienie szczupaków – od 1 marca do 15 kwietnia;
  • wspólne łowienie sumów – od 19 maja do 20 czerwca, od 1 listopada do 31 marca;
  • połowy komercyjne dla wszystkich rodzajów ryb w zimowiskach – od 1 października do 15 kwietnia.

Lista zimowisk wraz z określeniem ich granic jest wskazana w uzasadnieniu biologiczno-ekonomicznym i (lub) rybo-biologicznym.

Użycie w tym czasie jakiegokolwiek innego sprzętu lub metody połowowej stanowi naruszenie Regulaminu i jest kwalifikowane zgodnie z Częścią 1 art. 15.35 Kodeksu Administracyjnego Republiki Białoruś, co pociąga za sobą nałożenie na obywateli grzywny w wysokości od 20 do 50 jednostek podstawowych.

W przypadku nielegalnych połowów w okresie wiosennego zakazu wyrządzona szkoda jest rekompensowana trzykrotnie na podstawie stawek ustalonych dla każdego gatunku ryb.

Na przykład dla jednego okazu leszcza złowionego nielegalnie szkoda wyniesie 9 podstawowych wartości, suma – 12 podstawowych wartości, lin – 18 podstawowych wartości.

Jeżeli łączna wysokość szkody wynosi 100 lub więcej wartości podstawowych, odpowiedzialność karna przewidziana jest na podstawie art. 281 Kodeksu Karnego Republiki Białoruś

Zakaz korzystania z małogabarytowych obiektów pływających (łodzi, łodzi itp.):

Zabrania się używania małych łodzi przez osoby fizyczne i prawne na łowiskach w okresie obowiązywania zakazu połowów. Gdy Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska zmieni termin wprowadzenia zakazu połowów, odpowiednio zmienią się warunki zakazu używania łodzi przez osoby fizyczne i prawne na łowiskach.

To naruszenie jest sklasyfikowane w części 3 art. 15.35 Kodeksu Administracyjnego Republiki Białoruś i pociąga za sobą nałożenie grzywny do 20 jednostek podstawowych.

Wymagania te nie dotyczą organów kontroli rybołówstwa, systemów bezpieczeństwa Republiki Białorusi, bezpieczeństwa żeglugi, republikańskich unitarnych przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej, dzierżawców (użytkowników) łowisk w obecności dokumentów potwierdzających legalność ich obecności na łowiskach do wykonywania swoich zadań i funkcji.

W przypadku konieczności, aby osoby fizyczne i prawne korzystały z małych łodzi do poruszania się po akwenie w celach gospodarczych, transportowych i innych, a także w trakcie wykonywania czynności urzędowych, gospodarczych, naukowych i sportowych, regionalne komitety wykonawcze w porozumieniu z organami terytorialnymi Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska ma prawo decydować o zezwoleniu na użytkowanie takich jednostek na łowiskach w okresie obowiązywania zakazu połowów. Rejonowe komitety wykonawcze najpóźniej na pięć dni przed wejściem w życie tych decyzji powiadamiają o tym Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska oraz Państwową Inspekcję Ochrony Fauny i Flory przy Prezydencie Republiki Białoruś.

W okresie obowiązywania zakazu używania małych łodzi przez obywateli na łowiskach w wiosennym sezonie łowieckim, myśliwi mogą używać małych łodzi bez silników do instalowania i (lub) usuwania wabików, profili, wypchanych zwierząt i hodowania upolowanych gra;

Łowiectwo podwodne jest zabronione dla wędkarzy, którzy nie posiadają licencji łowcy podwodnego i (lub) używają sprzętu do nurkowania i innych niezależnych aparatów oddechowych oraz (lub) używają podwodnych pistoletów i (lub) pistoletów strzelających harpunem z końcówką większą niż pięć zębów, a także łowienie ryb za pomocą podwodnych pistoletów i (lub) pistoletów lub innych narzędzi do łowienia podwodnego z brzegu lub z małych jednostek pływających.

* Z wyjątkiem mostów kolejowych i innych, zapór, śluz, przepompowni i innych budowli hydrotechnicznych, w stosunku do których ustanowiono ograniczenia i zakazy prowadzenia działalności gospodarczej i innej oraz w odległości mniejszej niż 50 m od obu ich stron.

При подготовке статьи использовались данные http://gosinspekciya.gov.by/

Leave a comment

Łączność

225020, ul. Szeroki, 37, der. Leplewka, obwód brzeski, obwód brzeski, RB.

Sieć społeczna

Rozwój i tworzenie PROYKEY