Skip to content Skip to footer

Zasady zwiedzania terenu rezerwatu i rezerwatu biosfery

Zwiedzanie obszaru rezerwatu i rezerwatu biosfery reguluje Ustawa Republiki Białoruś „O szczególnie chronionych obszarach przyrodniczych”, Regulamin Republikańskiego Rezerwatu „Pribużskoje Polesie”, a także Regulamin Rezerwatu Biosfery „Pribużskoje” Polesie”.

Zgodnie z Regulaminem Rezerwatu Biosfery „Pribużskoe Polesie” (nr 628 z dnia 09.12.2003):

 • prowadzenie działalności gospodarczej, badawczej i edukacyjnej w strefie głównej jest dozwolone za specjalnymi zezwoleniami administracji rezerwatu biosfery zgodnie z zatwierdzonym planem;
 • działania na rzecz przywrócenia ekosystemów i różnorodności przyrodniczej muszą być skoordynowane z Ministerstwem Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Białorusi;
 • działalność gospodarcza w strefie przejściowej prowadzona jest w oparciu o zasadę pierwszeństwa przyjaznego środowisku gospodarowania przyrodą i bezwarunkowego wypełniania ustalonych ograniczeń.

Reżim ustanowiony na terenie rezerwatu biosfery obowiązuje wszystkie osoby prawne i fizyczne. Osoby winne naruszenia reżimu ochrony i korzystania z rezerwatu biosfery ponoszą odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białoruś.

Szkody wyrządzone rezerwacie biosfery są rekompensowane przez winne osoby prawne i (lub) osoby fizyczne w wysokości i na zasadach określonych przez ustawodawstwo Republiki Białorusi.
Zgodnie z Regulaminem republikańskiego rezerwatu krajobrazowego „Pribużskoe Polesie” z dnia 30.05.2003 r.) na terenie rezerwatu krajobrazowego „Pribużskoje Polesie” zabrania się:

 • rębna jasna do ostatecznego wykorzystania, z wyjątkiem pasa zajęcia granicy państwowej Republiki Białoruś i plantacji o liściach miękkich, w których inne cięcie jest niepraktyczne;
 • prowadzenie prac związanych ze zmianami krajobrazu naturalnego i istniejącego reżimu hydrologicznego, z wyjątkiem prac związanych z przebudową i eksploatacją istniejących systemów i urządzeń melioracyjnych;
 • uszkadzanie i niszczenie roślinności drzewiastej i krzewiastej, naruszanie naturalnej pokrywy glebowej, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to związane z działalnością rolniczą, leśną i dla zapewnienia ochrony granicy państwowej Republiki Białoruś;
 • umieszczanie odpadów produkcyjnych i konsumpcyjnych;
 • wypalanie suchej roślinności (pożary), czyszczenie przeciwpożarowe obszarów koszenia, wypas bydła w lesie;
 • odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków, odpadów produkcyjnych i konsumpcyjnych do cieków wodnych i zbiorników;
 • zakładanie obozów turystycznych, rozpalanie ognisk, parkowanie samochodów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
 • ruch zmechanizowanego transportu terenowego, z wyjątkiem pojazdów wykonujących prace rolnicze, leśne, a także transportu wojsk granicznych wykonujących zadania ochrony granicy państwowej Republiki Białorusi;
 • obróbka powietrza gruntów rolnych pestycydami.

Umiejscowienie, budowa i rekonstrukcja obiektów działalności gospodarczej i innej, zagospodarowanie złóż kopalin pospolitych na terenie rezerwatu odbywa się zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białorusi.

Szkody wyrządzone republikańskiemu rezerwacie krajobrazowemu „Pribużskoje Polesie” rekompensują winne osoby prawne i (lub) osoby fizyczne w wysokości i na zasadach określonych przez ustawodawstwo Republiki Białorusi.

Reżim ustanowiony na terenie republikańskiego rezerwatu krajobrazowego „Pribużskoje Polesie” obowiązuje wszystkie osoby prawne i fizyczne. Osoby winne naruszenia reżimu ochrony i korzystania z rezerwatu biosfery ponoszą odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białoruś.

Zasady bezpieczeństwa pożarowego

W sezonie pożarowym, czyli od momentu zaniku pokrywy śnieżnej w lesie do nadejścia stabilnej deszczowej jesiennej pogody lub powstania pokrywy śnieżnej, zabrania się:

 • rozpalać ogień;
 • rzucać płonące zapałki, niedopałki papierosów w lesie;
 • wypalanie traw na polanach leśnych, rozmarzonych płatach, łąkach i działkach bezpośrednio przylegających do lasów oraz na plantacjach ochronnych i zieleni;
 • zaśmiecanie lasu odpadami z gospodarstw domowych i śmieciami;

W przypadku wykrycia pożaru lasu należy niezwłocznie podjąć działania w celu jego ugaszenia i zgłoszenia go straży leśnej lub pracownikom parku narodowego.

Odpowiedzialność

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają grzywnie, jeżeli te naruszenia nie pociągają za sobą odpowiedzialności karnej osoby, sprawcy:

 • z naruszeniem wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lasach;
 • w zniszczeniu lub uszkodzeniu lasu w wyniku podpalenia lasu lub niedbałego obchodzenia się z pożarem.
Łączność

225020, ul. Szeroki, 37, der. Leplewka, obwód brzeski, obwód brzeski, RB.

Sieć społeczna

Rozwój i tworzenie PROYKEY